EULA

Licencja na rozpowszechnianie Materiałów Serwisu AKPA Polska Press Spółka o.o. z dnia 2020-09-01

Postanowienia ogólne

1. Agencja AKPA Polska Press Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Agencją") oświadcza, że jest uprawniona do rozporządzania prawami autorskimi do materiałów fotograficznych, tekstowych, wideo i audio (zwanych dalej „Materiałami") zamieszczonych w zasobach Serwisu AKPA, w zakresie wynikającym z niniejszej Licencji.

2. Dostęp do zasobów Agencji objętych niniejszą umową zastrzeżony jest wyłącznie dla użytkowników końcowych Materiałów (zwanych dalej „Użytkownikami”), z wyłączeniem agencji fotograficznych, informacyjnych lub podmiotów działających na zasadzie pośrednictwa, a także fotografów lub dziennikarzy niezależnych. Użytkownikiem Serwisu AKPA jest osoba zamawiająca, klient Agencji lub osoba fizyczna, która zakłada konto w Serwisie AKPA:

  • w imieniu własnym i na swoją rzecz (konsument, jednoosobowa działalność gospodarcza);
  • w imieniu i na rzecz swojego pracodawcy (spółki, fundacje itd.).

3. Użytkownik oświadcza, że jest użytkownikiem końcowym w powyższym rozumieniu, uprawnionym do uzyskania dostępu do Serwisu AKPA na podstawie umowy zawartej z Agencją, oraz że uzyskał nazwę identyfikacyjną i hasło uprawniające go do przeglądania zasobów Serwisu. Użytkownik oświadcza również, że zapoznał się z Regulaminem Serwisu, oraz że akceptuje jego postanowienia.

4. Użytkownik oświadcza, że przekazał Agencji dane konieczne do jego identyfikacji w związku z pobieranymi Materiałami i w celach podatkowych, oraz że dane te są aktualne.

Przedmiot licencji

5. Przedmiotem niniejszej Licencji jest udzielenie upoważnienia do rozpowszechniania Materiałów, które Użytkownik pobrał z zasobów Serwisu Agencji drogą elektroniczną, a także do korzystania z pobranych alternatywnie na podstawie niniejszej umowy nośników mechanicznych z tymi Materiałami w imieniu i na rzecz Agencji lub osób trzecich, których zdjęcia znajdują się w zasobach Serwisu na podstawie odrębnej umowy. W stosunku do Materiałów przekazanych Agencji przez osoby trzecie Agencja posiada pełnomocnictwo do udzielania upoważnienia do rozpowszechniania tych Materiałów.

6. Zaakceptowanie Licencji jest warunkiem pobrania Materiałów z zasobów Serwisu AKPA.

Zakres licencji

7. Agencja, działając w imieniu własnym i na swoją rzecz lub w imieniu i na rzecz osób trzecich, udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na jednorazowe rozpowszechnienie Materiałów w zakresie obejmującym: opublikowanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie w szczególności w wydawnictwach prasowych, książkowych oraz na stronach systemów informatycznych z uwzględnieniem poniższych postanowień, o ile szczegółowy zakres licencji nie został uregulowany odrębną, dedykowaną umową. W przypadku, gdy Agencja działa w imieniu i na rzecz osób trzecich, Materiały oznaczone są dodatkowymi informacjami wskazującymi na uprawnionego, w imieniu którego lub na którego rzecz Agencja udziela upoważnienia. W stosunku do Materiałów osób trzecich znajdujących się w Serwisie Agencja jest jedynym przedstawicielem umocowanym do podejmowania czynności prawnych i faktycznych. Jakikolwiek kontakt z tymi osobami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Agencji.

8. Jakiekolwiek udostępnianie Materiałów osobom trzecim, tj. niedziałającym na zlecenie czy w imieniu klienta Agencji (wydawnictwa, redakcji itp.) lub osoby zamawiającej dostęp do Serwisu AKPA, bez zgody Agencji jest niedozwolone.

9. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z pobranych Materiałów z zachowaniem praw osób trzecich. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia tych praw.

10. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów chroniących prawo do wizerunku osób przedstawionych w Materiałach oraz ich dóbr osobistych, w szczególności do konieczności uzyskania zezwolenia na rozpowszechnienie ich wizerunków. Użytkownik zobowiązuje się do działania w tym zakresie ze szczególną starannością polegającą w szczególności na każdorazowej ocenie kontekstu rozpowszechniania Materiałów oraz przedstawionych na nich wizerunków, a także z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących praw do wizerunku i ochrony dóbr osobistych oraz praw autorskich, w tym także słusznego interesu twórcy. W przypadku konieczności uzyskania stosownego zezwolenia lub roszczeń osób, których wizerunku publikacja ma dotyczyć, Użytkownik informuje o tym niezwłocznie Agencję.

11. Niniejsza Licencja nie obejmuje rozpowszechniania Materiałów w celach reklamowych lub promocyjnych, niezależnie od rodzaju nośnika, środka przekazu i zakresu ich rozpowszechniania. Rozpowszechnianie Materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym wymaga uprzedniej pisemnej zgody Agencji.

12. Użytkownik zobowiązuje się oznakować opublikowane lub rozpowszechnione Materiały w miejscu zwyczajowo przyjętym i w sposób zwyczajowo przyjęty, zgodnie z informacją o Materiale zawartym na jego metryczce, a w szczególności poprzez wskazanie na źródło pochodzenia Materiału oznaczeniem © AKPA użytym samodzielnie lub wraz z oznaczeniem dodatkowym wskazującym na osoby trzecie, w przypadku gdy metryczka wskazuje na pochodzenie Materiałów od osób trzecich.

13. Użytkownik nie jest uprawniony do zwielokrotniania lub powielania Materiałów w zakresie przekraczającym upoważnienie do rozpowszechniania Materiałów określone w niniejszej Licencji.

14. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek opracowań, zmian, montażu lub użycia Materiału do stworzenia innego dobra prawem chronionego. Wszelkie prawa majątkowe do utworów powstałych w wyniku takiego montażu lub innych zmian dokonanych bez pisemnej zgody przysługują Agencji na wszystkich polach eksploatacji.

15. Po opublikowaniu lub rozpowszechnieniu Materiałów Użytkownik zobowiązuje się usunąć je z nośników elektronicznych w przypadku pobrania ich drogą elektroniczną oraz zwrócić Materiały Agencji w razie alternatywnego pobrania materialnych nośników z Materiałami takich jak diapozytywy, negatywy, odbitki itd. w sposób uniemożliwiający ich ponowne wykorzystanie. Takie samo działanie Użytkownik zobowiązany jest podjąć w przypadku niewykorzystania Materiałów w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ich pobrania z zasobów Serwisu AKPA.

16. Użytkownik nie jest uprawniony do przechowywania jakichkolwiek kopii Materiałów, ich archiwizacji lub katalogowania bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Agencji.

17. W przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień Użytkownik zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości dziesięciokrotnej stawki odpowiedniego wynagrodzenia za rozpowszechnienie Materiału, którego naruszenie to dotyczy. Agencja zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przewyższających wyżej określoną karę umowną na zasadach ogólnych (nie dotyczy konsumentów).

Wynagrodzenie

18. Obowiązek uiszczenia wynagrodzenia oraz innych opłat powstaje z chwilą opublikowania lub jakiegokolwiek rozpowszechnienia pobranych Materiałów, bez względu na charakter, zakres rozpowszechnienia oraz okres, jaki upłynął od chwili pobrania Materiałów z zasobów Serwisu.

19. Wysokość wynagrodzenia oraz innych opłat ustalana jest indywidualnie z każdym Użytkownikiem wraz z przekazaniem mu Hasła dostępu do zasobów Serwisu. Wyżej wymieniony sposób określenia wynagrodzenia oraz innych opłat dotyczy wysokości opłat w wymiarze podstawowym, zasad naliczania opłat zryczałtowanych, jak również udzielanych rabatów.

20. Wraz z publikacją lub innym rozpowszechnieniem pobranych Materiałów Użytkownik zobowiązany jest przesłać w odniesieniu do materialnych nośników (tj. wydawnictwa prasowe, książkowe itp.) niezwłocznie na adres Agencji (ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa) po dwa egzemplarze okazowe zawierające opublikowany Materiał, a w przypadku niematerialnych środków przekazu takich jak systemy informatyczne, telewizja itp. przesłać wydruki lub zapis wideo w formacie cyfrowym (*.avi lub *.mpg) na adres e-mail: foto@akpa.pl, niezależnie od konieczności poinformowania Agencji o fakcie rozpowszechnienia Materiałów. W przypadku niewykonania wyżej określonego obowiązku Agencja naliczy i pobierze co najmniej dziesięciokrotną stawkę stosownego wynagrodzenia. Agencja zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przewyższających powyższe wynagrodzenie na zasadach ogólnych.

21. Agencja wystawia fakturę VAT na podstawie egzemplarzy okazowych lub otrzymanej informacji, o której mowa powyżej, i stosownie do cennika, uprzednio uzgodnionego z Użytkownikiem.

22. Wystawiona faktura jest płatna przelewem we wskazanym na niej terminie wymagalności. W przypadku zwłoki Agencja zastrzega sobie prawo naliczania odsetek w wysokości określonej ustawą.

Postanowienia końcowe

23. W razie wątpliwości co do zakresu przysługujących Użytkownikowi uprawnień wynikających z niniejszej Licencji Użytkownik zobowiązany jest zwrócić się do przedstawiciela Agencji, upoważnionego do udzielenia stosownych informacji.

24. W kwestiach nieuregulowanych Licencją zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego. Użytkownika zobowiązuje również Regulamin korzystania z Serwisu.

25. Spory wynikające lub mogące wyniknąć z niniejszej Licencji Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie (nie dotyczy konsumentów).

26. W przypadku wystąpienia przeciwko Agencji przez osoby trzecie z roszczeniami wynikającymi z publikacji Materiałów z naruszeniem postanowień niniejszej umowy Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie pokryć wszelkie koszty Agencji poniesione w związku z dochodzeniem tych roszczeń przez osoby trzecie w szczególności koszty procesowe, negocjacji, opinii prawnych i tym podobne (nie dotyczy konsumentów).

27. Miejscem wykonania niniejszej Licencji jest Warszawa.