Terms of use

Regulamin korzystania z Serwisu AKPA Polska Press Spółka z o.o.

I. Definicje

1. Agencja – AKPA Polska Press Spółka z o.o., 04-035 Warszawa, ul. Motorowa 1, NIP 521-10-00-270, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000023945, kapitał zakładowy 516.900,00 PLN (w całości opłacony), zwana dalej "Agencją".

2. Serwis – strony WWW dostępne pod adresem www.akpa.pl stanowiące platformę informacyjną będącą własnością Agencji.

3. Rejestracja – procedura założenia Konta przez Użytkownika.

4. Konto – przestrzeń pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej Agencji dostępna za pośrednictwem identyfikatora oraz hasła umożliwiająca dostęp do wybranych funkcji Serwisu.

5. Użytkownik – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin.

6. Klient – podmiot trzeci będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową, osoba prawna, podmiot o częściowej zdolności do czynności prawnych na zasadach określonych przez obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Usługa – pakiet świadczeń dostępny dla każdego użytkownika sieci Internet bez jednoczesnej obecności stron, świadczony na indywidualne żądanie, obejmujący dostęp do zasobów Serwisu z wyjątkiem funkcjonalności dostępnych dla użytkowników korzystających z Konta.

8. Treści – materiały prasowe w rozumieniu ustawy z dnia 26.01.1984 roku prawo prasowe z późn. zm. stanowiące utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. 1994 nr 24, poz. 83) z późn. zm.

9. Regulamin – niniejszy dokument.

II. Zasady ogólne

1. Serwis umożliwia Użytkownikom dostęp do Treści publikowanych przez Agencję.

2. Agencja publikuje w Serwisie Treści oraz inne informacje dostępne dla Użytkowników. Dostęp do części funkcjonalności oraz Treści może być ograniczony dla Użytkowników posiadających Konto.

3. Agencja:

 • jest usługodawcą usługi elektronicznej Serwisu w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204) z późn. zm.
 • stanowi prasę w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy prawo prasowe.

4. Serwis stanowi prasę w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy prawo prasowe.

5. Opcje przeglądania Serwisu dostępne są dla każdego użytkownika Internetu.

6. Usługę świadczy Agencja:
AKPA Polska Press Spółka z o.o.
ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa
tel.: 22 646 61 61
e-mail: poczta@akpa.pl

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

8. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Serwisu informacji w ramach usług informacyjnych, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników. Agencja dostarcza informacje na warunkach ustawy prawo prasowe i/lub ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

9. Korzystanie z Treści udostępnianych na stronach Serwisu następuje na zasadach Regulaminu oraz umowy licencyjnej, której treść jest opublikowana na stronach Serwisu https://akpa.pl/warunki-licencji

10. Korzystanie z Treści Serwisu może następować na zasadach indywidualnie negocjowanej umowy zawieranej pomiędzy Agencją a podmiotem trzecim, w takim przypadku w zakresie, w jakim umowa taka reguluje sposób świadczenia usług elektronicznych, dostępu do Treści lub udzielanych praw do Treści, zastosowania nie ma Regulamin lub umowa licencyjna, której treść jest opublikowana na stronach Serwisu https://akpa.pl/warunki-licencji.

11. W zakresie, w jakim Użytkownik Serwisu działa:

 • w celach zawodowych,
 • jako podmiot prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą,
 • jako przedstawiciel Klienta lub
 • użytkownik Konta założonego dla Klienta,
ustawa o ochronie praw konsumenta nie ma zastosowania.

12. Usługodawca nie udziela gwarancji. W zakresie dostępności Serwisu, jak i dostarczanych informacji będzie świadczyć Usługę ze zwykłą starannością.

13. Z funkcjonalności Serwisu można korzystać za pośrednictwem urządzenia końcowego o następujących minimalnych wymaganiach sprzętowych:

 • procesor: architektura x86 2GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach,
 • pamięć operacyjna: 2GB,
 • monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 500x500 16bit,
 • dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca,
 • mysz lub inne urządzenie wskazujące + klawiatura,
 • karta sieciowa/modem, umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s.
Minimalne wymagania oprogramowania:
 • system operacyjny: system MS Windows 10 i wyżej, Linux z X.ORG (lub podobnym), MacOS 10.13 lub nowszy,
 • najnowsze systemy mobilne: Android, iOS,
 • przeglądarka internetowa: Edge, Opera, Firefox, Chrome w aktualnej wersji,
 • włączona obsługa ciasteczek i JavaScript.

III. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas określony.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się:

 • w przypadku usług o charakterze czasowym z chwilą opuszczenia stron Serwisu,
 • w przypadku usługi Konta umowa rozwiązuje się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie lub odrębnej umowie zawartej pomiędzy Agencją a Klientem.

3. Do usług świadczonych drogą elektroniczną, co do których nie jest wymagane ustanowienie Konta, nie ma zastosowania ustawa o prawach konsumenta.

4. Pobranie Treści Agencji do systemu informatycznego Użytkownika uzależnione jest od zaakceptowania warunków zamieszczonej na stronach Serwisu umowy licencyjnej, określającej w szczególności zakres uprawnień Użytkownika w stosunku do pobranych Treści.

5. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba że co innego wynika z ich treści. W przypadku wątpliwości co do treści Serwisu konieczny jest kontakt z przedstawicielem Agencji.

IV. Procedura założenia Konta

1. Umowa o świadczenie usługi Konta zawierana jest na piśmie.

2. Na procedurę zawarcia umowy składają się następujące kroki:

 • Należy skorzystać z modułu „zamów dostęp” dostępnego na stronie głównej Serwisu;
 • Należy wypełnić formularz zamówienia dostępu, wypełniając wszystkie wymagane pola, i wysłać poprzez przycisk „wyślij wiadomość”;
 • Najpóźniej w chwili składania zamówienia na usługi świadczone w ramach Serwisu Użytkownik obowiązany jest podać charakter swojej działalności oraz rodzaj, nakład i zasięg publikacji, w której mają zostać wykorzystane Materiały, a także dane umożliwiające jego identyfikację w celach podatkowych, w szczególności takie jak firma lub nazwa, pełny adres, NIP. Użytkownik udziela Agencji upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu płatnika;
 • W odpowiedzi na treść zamówienia Agencja skontaktuje się z podmiotem wnioskującym o założenia Konta oraz wygeneruje Zamówienie dla Klienta;
 • Podpisując Zamówienie, Klient określi i wskaże osoby fizyczne, które w jego imieniu i na jego rzecz będą wykonywały czynności w ramach funkcjonalności Konta;
 • Po otrzymaniu podpisanego Zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy lub indywidualnie negocjowaną umowę na usługę Konta i dostęp do zasobów Serwisu.

3. Potwierdzenie zawarcia umowy lub obustronne podpisanie umowy, o której mowa w punkcie poprzedzającym, stanowi moment zawarcia umowy.

4. Agencja wygeneruje dane dostępowe do Konta lub Kont Klienta i prześle wskazanym przez Klienta osobom będącym Użytkownikami w rozumieniu Regulaminu wraz ze wskazówkami co do dalszego postępowania.

5. Umowa na Konto może być rozwiązana na warunkach i w terminach określonych w Regulaminie lub w indywidualnie negocjowanej umowie na usługę Konta i dostęp do zasobów Serwisu.

6. Użytkownikiem Konta, Klientem Agencji nie może być podmiot będący agencją fotograficzną, informacyjną lub inny podmiot działający na zasadzie pośrednictwa, a także fotograf oraz dziennikarz niezależny.

7. Usługi świadczone za pośrednictwem Konta Użytkownika są usługami opartymi na dostępie warunkowym i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. z 2002 r., nr 126, poz. 1068).

V. Zasady korzystania z Serwisu

1. Użytkownik nie jest uprawniony do przekazywania hasła osobom trzecim. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności zabezpieczyć hasło przed wykorzystaniem go przez osoby trzecie. Odpowiedzialność za użycie hasła przez osoby nieuprawnione ponosi Użytkownik. W celu ułatwienia Użytkownikowi lepszej kontroli nad dostępem do Treści Agencja może – na życzenie Użytkownika – ograniczyć dostęp do systemu dla hasła Użytkownika do puli wskazanych przez Użytkownika adresów IP.

2. W przypadku podejrzenia, że hasło wykorzystywane jest przez osoby nieupoważnione, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować przedstawiciela Agencji, wnosząc o zablokowanie hasła.

3. Agencja zastrzega sobie możliwość zablokowania dostępu do Serwisu bez wcześniejszego powiadamiania Użytkownika, w szczególności w celu zabezpieczenia przed nieuprawnionym przeglądaniem lub korzystaniem z zawartości Serwisu.

4. Wykorzystywanie zawartych w Serwisie Treści oraz materiałów niebędących przedmiotem Serwisu podlega obowiązującym przepisom prawa autorskiego, przepisom prawa własności przemysłowej, Kodeksu cywilnego oraz przepisów prawa karnego, przewidującym odpowiedzialność cywilną i karną za naruszenie przysługujących Agencji lub osobom trzecim praw wyłącznych lub innych dóbr chronionych prawem. Agencja dochodzić będzie odpowiedzialności za jakiekolwiek bezprawne wykorzystywanie całości lub fragmentów Serwisu, takich jak: teksty, zdjęcia, grafika, materiały wideo i audio, sposób ułożenia treści oraz innych dóbr będących przedmiotem ochrony, przewidzianej prawem polskim oraz międzynarodowym, w tym znaków towarowych, wzorów przemysłowych itd.

5. Użytkownik ani Klient nie jest uprawniony do wykorzystywania na swoich stronach internetowych w metatagach nazwy "AKPA", adresów URL Serwisu ani też innych oznaczeń zawierających nazwy lub dane mogące wskazywać w sposób wprowadzający w błąd na związki pomiędzy Agencją a tymi stronami internetowymi. Agencja przewiduje jednak możliwość udzielania Użytkownikom pisemnej zgody na umieszczanie na stronach internetowych niezwiązanych z Agencją łącza kierującego na stronę Serwisu, pod warunkiem jednak, że po otwarciu takiego łącza strona Serwisu wyświetlana będzie bez zmiany jego treści lub dodatkowych informacji lub stron, w oddzielnym oknie przeglądarki.

6. O ile Strony nie postanowiły inaczej albo nie jest to niezgodne z właściwościami lub charakterem praw do Treści udostępnianych w Serwisie, zakres uprawnień Użytkownika w stosunku do pobranych materiałów określa umowa licencyjna, o której mowa w punkcie 10 Regulaminu.

7. Agencja zastrzega sobie możliwość wprowadzania w dowolnym czasie zmian w Serwisie oraz usuwania błędów i usterek, zarówno w Treści Serwisu, jak i jego funkcjonowaniu.

8. Agencja dokłada wszelkiej staranności w redakcji i obsłudze Serwisu. Ewentualne roszczenia Użytkowników lub osób trzecich wynikające z powyższych błędów, usterek lub zmian Serwisu są wyłączone.

9. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z błędów zapisu lub odczytu danych dotyczącego pobierania Treści oraz wszelkich awarii sprzętu lub utraty danych, w szczególności tych, które spowodowane są brakiem odpowiednich zabezpieczeń przed powszechnymi zagrożeniami wynikającymi z korzystania z sieci informatycznych, a wynikających np. z wadliwej konfiguracji sprzętu lub wadliwego oprogramowania.

10. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w przesyłaniu danych.

VI. Treści dostępne w Serwisie

1. Agencja stanowi prasę w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy prawo prasowe, Serwis stanowi prasę w rozumieniu art. 7 ust. 1, tym samym wszelkie Treści dostępne w Serwisie objęte zasadami licencji Agencja gromadzi, tworzy i publikuje w oparciu o przepisy prawa prasowego. Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. − Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914), a także do wypowiedzi w ramach działalności literackiej lub artystycznej nie stosuje się przepisów art. 5–9, art. 11, art. 13–16, art. 18–22, art. 27, art. 28 ust. 2–10 oraz art. 30 rozporządzenia 2016/679.

2. Dane podmiotu prowadzącego działalność prasową:
nazwa i adres wydawcy: AKPA Polska Press Spółka z o.o.
adres redakcji: ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa

VII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uwagi lub pytania Użytkowników związane z korzystaniem z Serwisu należy przesłać do Agencji na adres elektroniczny: tech@akpa.pl lub do siedziby Agencji: AKPA Polska Press Spółka z o.o., na adres: ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.

2. W terminie 21 dni od daty wpłynięcia uwag lub zapytań, o których mowa wyżej, Agencja nada pismo z odpowiedzią odpowiednio drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

3. Agencja zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa, a informacja zostanie przesłana w formie mailowej.

4. Agencja dołoży należytej staranności, aby podmiot, na rzecz którego dokonano zlecenia i/lub przekazania praw lub obowiązków, świadczył Usługi ze starannością ogólnie wymaganą w stosunkach danego rodzaju.

5. Regulamin może ulec zmianie na warunkach określonych w Regulaminie.

6. Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w szczególności w przypadku:

 • zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem, Klientem a Agencją lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 • zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa;
 • zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych Usług;

7. O zmianach Regulaminu każdy Klient oraz Użytkownik będzie informowany na 30 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu drogą elektroniczną – mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika w związku z Rejestracją w Serwisie; w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Klient lub Użytkownik w imieniu Klienta nie oświadczy Agencji – drogą pisemną lub mailową – że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą Elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.